ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : คะแนน O-net วิชาภาษาไทย 88 คะแนน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวาสิตา สินเจริญ
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,15:07   อ่าน 366 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนน O-net วิชาภาษาไทย 88 คะแนน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพีรญา ภูมิชัย
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,15:06   อ่าน 378 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนน O-net วิชาภาษาอังกฤษ 84 คะแนน
ชื่อนักเรียน : นายพงษ์ชิษณุ ธัญญ์สวัสดิ์
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,15:03   อ่าน 358 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์ 76 คะแนน
ชื่อนักเรียน : นายบริบูรณ์ ยิ้มละมัย
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,15:00   อ่าน 470 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนน O-net วิชาวิทยาศาสตร์ 60.5 คะแนน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชาติสิริ เปียโคกสูง
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,14:58   อ่าน 371 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนน O-net วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 56 คะแนน
ชื่อนักเรียน : นายปริยากร วัฒนสฤงฆาร
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,14:56   อ่าน 359 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนน O-net วิชาวิททยาศาสตร์ 68 คะแนน
ชื่อนักเรียน : นางสาวอรวลี กมลนาวิน
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,14:53   อ่าน 337 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนน O-net วิชาภาษาอังกฤษ 87.5 คะแนน
ชื่อนักเรียน : นายดณ พุ่มมะรินทร์
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,14:52   อ่าน 317 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนน O-net วิชาภาษาไทย 74 คะแนน
ชื่อนักเรียน : นางสาวศศิกานต์ จอมมะเริง
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,14:48   อ่าน 325 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
ชื่อนักเรียน : นางสางอรวลี กมลนาวิน
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,10:57   อ่าน 343 ครั้ง