กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาไทย นำโดยคุณครูณัฐยาน์  ดุมแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งคณะครูในกลุ่มสาระภาษาไทยทุกท่าน ร่วมกันสร้างสรรค์ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้ทันสมัย เท่าทันต่อการพัฒนาของเยาวชนรุ่นใหม่ พร้อมทั้งใช้ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์จากที่ได้รับ และเรียนรู้มาเพื่อส่งต่อสู่เยาวชน เพื่อมุ่งพัฒนาเด็กไทยในวันนี้ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า มีความรัก และหวงแหนในความเป็นไทย รักษ์ในภาษาไทยอันเป็นสมบัติของชาติ
... สักวันหนึ่งเยาวชนในวันนี้         
จะเติบโตเป็นคนดีในวันหน้า
อยู่ที่การพรวนเพาะบ่มสร้างปัญญา             
เพื่อนำพาชาติไทยให้เจริญ
และภาษาสร้างชาติให้เรืองรุ่ง
ศาสตร์และศิลป์จึงเฟื่องฟุ้งน่าสรรเสริญ
วรรณคดีวรรณกรรมพาจำเริญ
ให้เชื้อเชิญรักษ์ภาษามรดกไทย
นี่แหละ... ภูมิปัญญาไทยอันล้ำค่า
ที่ปู่ย่าตายายท่านสร้างให้
อย่าทอดทิ้ง อย่าหลงลืม ภาษาไทย
มิเช่นนั้น อนาคตไกล คงถูกลืม ...
ภาษาไทย ม ต้น
สอนศาสตร์ : ม.ต้น : ภาษาไทย : ตะลุยข้อสอบม.ต้น 1
รามเกียรติ์ 2

รามเกียรติ์ 1
รามเกียรติ์ 3
O-Net สรุปวิชาภาษาไทย Brand's Summer Camp 27th (2016)
ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.