ตราประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน เป็นตราของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบซึ่งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตรานี้ เมื่อ พ.ศ.2475 มีลักษณะของตราเป็นรูปหนังสือ ที่บริเวณหน้าปกได้ประดิษฐานพระปรมาภิไทยย่อ จ.ป.ร. และมีพระเกี้ยวยอดอยู่ด้านบน ในหนังสือมีขนนก ดินสอ ไม้บรรทัด ด้านขวามีช่อ กุหลาบ 4 ดอก อันหมายถึงหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ริ หรือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้านล่างซ้ายของ หนังสือมีริบบิ้นผูกอยู่ที่ก้านกุหลาบมีข้อความอยู่ที่ริบบิ้น เขียนว่า “โรงเรียนหลวงสวนกุหลาบ” ด้านบน ปรากฏมีปรัชญาและคติพจน์ “สุวิชาโน ภว โหติ” ด้านล่างมีค าแปลว่า “ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”


ตราประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน เป็นพระนามาภิไธยย่อของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มี อักษรพระนามย่อ “สก” ภายใต้พระมหามงกุฎ ทรงพระราชทานให้แก่โรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในเครือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2535 โรงเรียนได้รับประกาศจัดตั้งชื่อใหม่จากกระทรวงศึกษาธิการว่า โรงเรียนนวมินท์ ราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ อันเป็นนามที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ


พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบขึ้นแล้วได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชรศิลปะเชียงแสน พระราชทานเพื่อเป็น พระพุทธรูปประจำโรงเรียน แก่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เมื่อปีพุทธศักราช 2425 ทรงให้พระนาม ว่า “หลวงพ่อสวนกุหลาบ”


สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน
รูปหล่อพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงยืน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกกุหลาบ พันธุ์จุฬาลงกรณ์ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นกัลปพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความชัยชนะ


คำขวัญประจำโรงเรียน
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริปรัชญาและคติพจน์
“สุวิชาโน ภว โหติ แปลว่า ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”
ผู้รู้ดี คือ ผู้รู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆได้ดี คือรู้อ่าน รู้คิด รู้เท่าทัน รู้ความและรู้คุณ ผู้เจริญ คือผู้ที่เจริญด้วย
ความประพฤติดี ดีพร้อมทั้งกาย วาจา และใจ กระทำแต่สิ่งที่ดีงาม สร้างสรรค์คำนึงถึงผลประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวคติประจำโรงเรียน
เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้องอักษรย่อ
นมร.ส.ก.ส.สีประจำโรงเรียน
สีชมพู-ฟ้า
สีชมพู เป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันอังคาร ความหมายของสีชมพู คือ ความสุภาพอ่อนหวาน อ่อนโยน นอบน้อมเป็นสีแห่งความรัก ความเอื้อเฟื้อที่มีต่อบุลคลทั่วไป เป็นสีแห่งความเมตตา
สีฟ้า เป็นสีประจำนพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นวันศุกร์ ความหมาย ของสีฟ้า คือ ความเข้มแข็งอดทน ความกล้าหาญ ความเสียสละเป็นสีของท้องฟ้าที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ ไพศาลไม่มีที่สิ้นสุด เพราะเป็นสีแห่งจักรวาล


วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม นำวิชาการสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนโดยยึดแนวพระราชดำริ


พันธกิจ (MISSION)

1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
2) พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเป็นครูมืออาชีพ
3) พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4) พัฒนาชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
5) พัฒนาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรฐานการส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามนโยบายของรัฐ


อัตลักษณ์ของผู้เรียน
“ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพสู่มาตรฐานสากล”


กลยุทธ์ระดับโรงเรียน

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
2. ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้บริหารในด้านคุณภาพ จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีไทย การดำรงตนโดยยึดแนวพระราชดำริ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพื้นฐานวิชาชีพโดยจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถนำไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
5. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ

ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.