นายบรรหาร เอี่ยมสอาด
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง คศ.3

นางอรุณี คำสุวรรณ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตำแหน่ง คศ.3
ดร. ศุภกร สวนสมุทร
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ตำแหน่ง คศ.2

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล

กลุ่มบริหารงานทั่วไปติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหราบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 อีเมล์ suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330–1986–76
แฟกซ์ : 02-330–1058
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.