โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ กระจายอำนาจการบริหารงานให้ บุคลากรในสถานศึกษาได้ร่วมกันตัดสินใจ และปฏิบัติงานร่วมเพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานและ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร งบประมาณและบุคคล กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ โรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าคณะสี หัวหน้ากลุ่มสาระ ซึ่งมีขอบข่ายและ ภารกิจ การบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้

โครงสร้างการบริหารงาน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
ผู้อำนวยการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมาคมครูและผู้ปกครอง
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
สมาคมศิษย์เก่า
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
1. สำนักงานผู้อำนวยการ
2. สำนักงานงบประมาณและบุคคล
3. งานธุรการและสารบัญ
4. งานการเงินและบัญชี
5. งานพัสดุและสินทรัพย์
6. งานควบคุมภายใน
7. งานสารสนเทศ
8. งานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยี
9. งานบุคคล
10. งานยานพาหนะ
11. งานสวัสดีการร้านค้า
12. งานคณะกรรมการสถานศีกษาขึ้นพื้นฐาน1. สำนักงานวิชาการ
2. งานพัฒนาหลักสูตร
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
4. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. งานวัดผลและเทียบโอนการึกษา
6. งานทะเบียนนักศึกษา
7. งานนโยบายและแผน
8. งานนิเทศภายใน
9. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
10. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
11. งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
12. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13. งานแนะแนว
14. งานห้องสมุด
15. งานเชียร์และแปลอักษร
16. งานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบ
17. งานรับนักเรียน
18. งานห้องเรียนพิเศษ
19. งานเอกสารการพิมพ์
20. งานโรงเรียนมาตราฐานสากล
21. งานศูนย์ประสานงานนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
1. งานสำนักงานกิจการนักเรียน
2. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
5. งานป้องกันสิ่งเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
6. งานระดับชั้น
7. งานคณะสีนักเรียน
8. งานสารวัตรนักเรียน
9. งานคณะกรรมการสภานักเรียน
10. งานกิจกรรมวันสำคัญ
11. งานเครือข่ายผู้ปกครอง
12. งานอาสาจราจรและวิทยุสื่อสาร1. งานสำนักงานบริหารทั่วไป
2. งานอาคารสถานที่และสาธารณูประโภค
3. งานปรับปรุงภูมิศัทน์แหล่งการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
4. งานประชาสัมพันธ์
5. งานโสตทัศน์ศึกษา
6. งานรักษาความปลอดภัย
7. งานรถรับส่งนักเรียน
8. งานโภชนาการ
9. งานอนามัยนักเรียน
10. งานชุมชนสัมพันธ์
11. งานธนาคารโรงเรียน
12. งานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.