กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาว อรุณรัตน์ รินโพธิ์สาร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรรณี​ เรืองแจ้ง
ครู

นายจุติรัตน์​ กองโภค
ครู

นางสาวทิพวัลย์​ บังษร
ครู

นางสาววาสิณี ศิริโสดา
ครู

นางสาวสบัณฑิตา​ พูลพิพัฒน์
ครู

นายธพลศจกรณ์ พิมพิชัยธกุล
ครู

นางสาวสิริรักษ์​ ยิ้มละมัย
ครู

นางสาวเพชรดา​ บรรจบราช
ครู

นางสาวเกตุวดี​ ธิยศ
ครู

นางสาววรางคณา ดวงกลาง
ครู

นายสิริพล​ วงศ์สุบรรณ
ครู

นางปัณณพร​ ตั้งรุจิกุล
ครู

นางสาวสรัญรัชญ์​ จิระสถิต์ถาวร
ครู

นางสาวลลิตภัทร​ คำพานุช
ครู

นางสาววนิดา​ พยุหะ
ครู

นางสาววาริษา ตั้งมั่นดี
ครู

Mr.NGOH CRISPO EKALE
ครูพิเศษ