กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวลักษ์ขนา บุญตา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางบรรเจิด ชัยจิรารักษ์
ครู

นางนิตยา ปรีชาชีววัฒน์
ครู

นางสาวอุไรวรรณ อุทธารนิชกุล
ครู

นางสาวสุภาภรณ์ เขียวหวาน
ครู

นางอิสรีย์ ไตรสุธา
ครู

นางสาวสุรัชนา มากเมือง
ครู

นายจักรกฤษณ์ ปัญญา
ครูผู้ช่วย

นางสาวมนัสนันท์ ชูจิตต์
ครูผู้ช่วย