ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเปรมกมล ทัพเทพเทวินทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางภัสราวดี ทองเจริญ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน