ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางภัสราวดี ทองเจริญ
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน