ฝ่ายบริหารงบประมาณ

ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเมตตา สิงห์งาม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ