ฝ่าบบริหารงานบุคคล

ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวศิริพร ภูมิภัทรพงศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสุดารัตน์ เป็นมงคล
ครูชำนาญการ

นางสาวสมพงษ์ จันทร์มา
ครู

นางสาวชมชนก สุริหาร
ครูผู้ช่วย

นางพฤกษชาติ ธนาคุณ
เจ้าหน้าที่งานบุคคล