ฝ่าบบริหารงานบุคคล

ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุดารัตน์ เป็นมงคล
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวสมพงษ์ จันทร์มา
ครู

นางสาวชมชนก สุริหาร
ครูผู้ช่วย

นางพฤกษชาติ ธนาคุณ
เจ้าหน้าที่งานบุคคล