ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวรรณี เรืองแจ้ง
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ