ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสายชล อยู่นุช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ