กลุ่มพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)

นางอรวรรณ ฝอดสูงเนิน
ครู
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)

นายสนิท ไทยพิรัด
ครู

นางสาวศศินา ช่อเพชร
ครู

นายสรวิชญ์ พรหมคง
ครู