กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภาสกร ทองสุนทร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายมานิต ปัตถา
ครู

นางสาวมณฑา พึ่งสุข
ครู

นางมะลิ บุตรคำโชติ
ครู

นางสาวนิชภา นาคสมบูรณ์
ครู

นายชยกฤต ขำเถื่อน
ครู

นางสาวมลรวี ทิพยรัตน์
ครู

นางสาวภาวินี สุริยพัฒนพงศ์
ครู

นายณัฐพล เทียนจารุทรรศน์
ครู

นางสาวดวงกมล บัวแจ่ม
ครูผู้ช่วย