กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางจิตจา เผ่าสามมุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาววีรวรรณ พานทอง
ครู คศ.2

นายพงศธร บุญเขียว
ครู คศ.1

นายอารักษ์ แจ้งเอี่ยม
ครู คศ.1

นางสาววาสนา สุดหนองบัว
ครู คศ.1

นายณภัทร สุภาพ
ครู คศ.1

นายชัชกร โยธาทิพย์
ครู คศ.1

นายจักรพันธ์ เลิศตละวนิชา
พนักงานราชการ

นางสาวปิยาภรณ์ ทาปลัด
ครูอัตราจ้าง