กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวีรกิตติ์ ชัยวินิต
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนารีรัตน์ ชัยวาริน
ครู

นางกาญจนานฤดา จิตต์เจริญ
ครู

นางนันทิภาคย์ ยิ่งธนสารสมบัติ
ครู

นางพรวิภา ทองสุนทร
ครู

นางสาวนวลนภา เขมากุล
ครู

นางสาววาสนา โกมลวานิช
ครู

นางสาววิไลวรรณ หม้อจาบ
ครู

นางเปรมกมล ทัพเทพเทวินทร์
ครู

นายวัชรพงษ์ ชฎารัตน์
ครู

นายจักษ์กฤษ เดชดาษ
ครู

นางสาวกาญจนา โชควิเชียร
ครู

นางสาวเพ็ญนิภา สุนทรศิริมั่นคง
ครู

นางสาววันทนี เจริญสุข
ครู

นางสาวจารุวรรณ จันทร์นวล
ครู

นางสาวจันทิวา หิดกำปัง
ครู

นางสาวเกวลิน ไชยจันดี
ครูผู้ช่วย

นางสำเนียง คัมภีระ
ครูอัตราจ้าง