กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบัวผัน รัตนประสาท
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณรงค์ ปัญญา
ครู

นางบุษรา เจตบุตร
ครู

นางแสงจันทร์ ปัญญา
ครู

นางสุพรรณี บึงลอย
ครู

นางสาววิรงรอง กลิ่นคล้าย
ครู

นายนรา เขียวละลิ้ม
ครู

นางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร
ครู

นางสาวสมพงษ์ จันทร์มา
ครู

นายนนทวัชร์ นนทศิลา
ครู

นางสาวพลอย ปานใจนาม
ครู

นางสาวอุไรลักษณ์ บุญรัตน์
ครู

นางสาวนุชนาฎ ทองธรรมชาติ
ครู

นางสาวกัญญาพัชญ์ ศรีไชยวาน
ครู

นายปัญญา แช่มช้อย
ครู

นางสาวเนติมา จิ๋วประดิษฐกุล
ครู

นางสาวพัณณ์ชุดา พรวดีชัยเขตต์
ครู

นางสาวชมชนก สุริหาร
ครู

นางสาวนิตยา ดวงพรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวหนึ่งฤทัย กาญจนศรี
ครูผู้ช่วย

นายนิพนธ์ ก้อนทอง
ครู

นางสาวสุดารัตน์ เป็นมงคล
ครู

นางสาวลัดดาวัลย์ ไตรมณี
ครู

นางสาวนันท์นภัส แช่มเงิน
ครู

นายมารุต จันญะฉาย
ครู

นายอมฤทธิ์ เกตุจันทร์
ครู

นางสาววรันธร มีบำรุง
ครู

นางสาวซารียาล ชิตชลธาร
ครู

นางสาวเรืองระวี สินธนาวิวัฒน์
ครูอัตราจ้าง