กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุทธิพร ชินทะเล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสิริกานต์ ฉิมพาลี
ครู คศ.3

นางยุพดี จันทนะลิขิต
ครู คศ.2

นางวนิดา จันทร์กระจ่าง
ครู คศ.3

นายเชิดพันธุ์ มั่นพลับ
ครู คศ.2

นางสาวสิริกัญญา แก้วสุกแท้
ครู คศ.1

นายฉัตรชัย ประชัน
ครู คศ.1

นายธนพล ฉายงาม
ครู คศ.1

นางสาวเจนจิรา บุญร่วม
ครู คศ.1

นางสาวนันทิยา ประวันจะ
ครู คศ.1

นางสาวณัฐชยา สิงห์งาม
ครู คศ.1

นางสาวณัชชาปาณ สามะสูต
ครู คศ.1

นางสาวอิสญาภรณ์ จังกินา
ครู คศ.1

นางสาวอนุสรา คำหลง
ครู คศ.1

นางสาวอินถวา บุญคำ
ครู คศ.1

นางสาววรินธร โภคา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนิษฐา สิงห์อุตษา
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิติมา สีมาขันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศรัญญา ดาหา
ครูผู้ช่วย