กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกันหา ภูนุช
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภัสราวดี ทองเจริญ
ครู

นางเมตตา สิงห์งาม
ครู

นางสาวณัฐยา ดุมแก้ว
ครู

นางสาวรัชดาภรณ์ เทพอุบล
ครู

นายอภิชิต สุธาวา
ครู

นางสาวถนอมทรัพย์ อุปรี
ครู

นางอารีรักษ์ แก้วขุนทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปวีนา จีระเสถียร
ครูผู้ช่วย

นายพิพัฒน์ ทัพเจริญ
ครูผู้ช่วย

นายจีระ ใหม่อินทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพรรณี ซ่อนกลิ่น
ครูผู้ช่วย