ผู้บริหารโรงเรียน
ประวัติผู้อํานวยการโรงเรียน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาสูงสุด
กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนกลุ่มงาน
สังกัด
นายบรรหาร เอียมสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
ปริญญาโท
-
หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
สพท.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)


สารจากผู้อํานวยการโรงเรียน
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจที่ให้วางใจคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เป็นผู้เตรียมความพร้อมให้ลูกหลาน หรือนักเรียนในความปกครองของท่านก้าวสู่อนาคตสดใส ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทุกท่าน ผู้นำชุมชน องค์การภาครัฐและเอกชน ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนในการปฏิบัติงาน จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียนทุกประการ


ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหราบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 อีเมล์ suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330–1986–76
แฟกซ์ : 02-330–1058
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.