ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2561