ฟอร์มข้อมูลสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว


ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
กรุณากรอกใบสมัครทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่าน
วันที่ :
เดือน :
พ.ศ. :

ประวัติส่วนตัว

1. ชื่อ :
สกุล :
ชื่อเล่น :
2. ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
อัตราค้าจ้าง / เดือน :
3. สัญชาติ :
ศาสนา :
ส่วนสูง :
น้ำหนัก :
4. เกิดวันที่ :
เดือน :
พ.ศ. :
อายุถึงวันสมัคร :
5. เกิดที่ตำบล :
อำเภอ :
จังหวัด :
6. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน :
ออก ณ สำนักงาน :
เมื่อวันที่ :
เดือน :
พ.ศ. :
หมดอายุวันที่ :
7. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ :
หมู่ :
ตรอก / ซอย :
ถนน :
เบอร์โทรศัพท์ :
8. สำเร็จการศึกษาขั้นสุงสุด :
จาก :
วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก :
9. กรณีฉุกเฉินบุคคลอื่นที่สามารถติดต่อได้ :
เกี่ยวข้องเป็น :
เบอร์โทรศัพท์ :
10. สถานภาพ :
ประวัติครอบครัว
บิดา ชื่อ-สกุล :
อายุ :
อาชีพ :
มารดา ชื่อ-สกุล :
อายุ :
อาชีพ :
ชื่อภรรยา / สามี :
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
มีบุตร / คน :
มีพี่น้องร่วมผู้สมัคร / คน :
ชาย / คน :
หญิง / คน :
เป็นบุตรคนที่ :
ความสามารถพิเศษ
พิมพ์ดีด :
ไทย / คำ:นาที :
อังกฤษ / คำ:นาที :
คอมพิวเตอร์ :
ระบุ :
ขับรถยนต์ :
ใบขับขี่เลขที่ :
ความสามารถเตรื่องใช้สำนักงาน :
งานอดิเรก / ระบุ :
ความรู้ความสามารถพิเศษ / ระบุ :
อื่นๆ / ระบุ :

ประสบการณ์การทำงาน (ให้ระบุสถานที่ทำงานล่าสุด 2 แห่ง)

สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
ระยะเวลา :
สาเหตุที่ลาออก :

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้สมัครสอบ
ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.