ข้อมูลนักเรียนฝ่ายสารสนเทศส่งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ชั้น ม.
ห้อง
เลขที่
เลขประจำตัวนักเรียน
คำชี้แจง : ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ ครบทุกช่อง เนื่องจากต้องรายงานข้อมูลให้ทาง สพม.6 และแนบเอกสารตามหมายเหตุ
1. ข้อมูลนักเรียนระดับ ม.ต้น ปีการศึกษาที่เข้าเรียน
4. สุขภาพ
น้ำหนัก /กิโลกรัม
ส่วนสูง / เซนติเมตร
ชื่อโรงเรียนเดิม
ลักษณะความพิการ / ความตำหนิของร่างกาย
5. ข้อมูลครอบครัว
เลขประจำตัวประชาชน
ชื่อ :
นามสกุล :
ชื่ออังกฤษ :
นามสกุลอังกฤษ :
จำนวนพี่น้อง
วัน/เดือน/ปี เกิด :
จังหวัดที่เกิด :
พี่ชาย/คน :
น้องชาย/คน :
e-mail
พี่สาว/คน :
น้องสาว/คน :
กลุ่มเลือด :
สัญชาติ :
เชื้อชาติ :
ศาสนา :
รวมพี่น้องทั้งหมด/คน :
นักเรียนเป็นคนที่ :
5. ข้อมูลครอบครัว
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
6. ข้อมูลบิดามารดา และผู้ปกครอง
เลขรหัสประจำบ้าน :
เลขประจำตัวประชาชน บิดา :
บ้านเลขที่ :
หมู่ :
ถนน :
ชื่อ :
นามสกุล :
ตำบล :
อำเภอ :
กลุ่มเลือด :
อาชีพ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
รายได้ / ต่อเดือน :
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์โทรศัพท์:
เลขประจำตัวประชาชน มารดา :
ชื่อ :
นามสกุล :
เลขรหัสประจำบ้าน :
กลุ่มเลือด :
อาชีพ :
บ้านเลขที่ :
หมู่ :
ถนน :
รายได้ / ต่อเดือน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำบล :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์:
เลขประจำตัวประชาชน ผู้ปกครอง :
เกี่ยวข้องเป็น :
ระยะเวลาเดินทางจากบ้าน - โรงเรียน โดยประมาณ / นาที :
กลุ่มเลือด :
อาชีพ :
ระยะทางจากบ้าน - โรงเรียน โดยประมาณ / เมตร :
รายได้ / ต่อเดือน :
เบอร์โทรศัพท์ :

***หมายเหตุ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครองมาด้วย***ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.