นายวรนันท์ ทิพยรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
ตำแหน่ง คศ.2
นายสมศกัดิ์ ผดงุจิตร์
ตำแหน่ง คศ.3
นางจิตจา เผ่าสามมุข
ตำแหน่ง คศ.1
นางสาววีรวรรณ พานทอง
ตำแหน่ง คศ.1
นายอังกูร อาจหาญวงศ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายพงศธร บุญเขียว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายจักรพันธ์ เลิศตละวนิชา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวสุธาทิพย์ ชื่นผล
ตำแหน่ง ครูพิเศษติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหราบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 อีเมล์ suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330–1986–76
แฟกซ์ : 02-330–1058
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.