นายชยกฤต ขำเถื่อน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตำแหน่ง คศ.2
นางมะลิ บุตรคำโชติ
ตำแหน่ง คศ.3
นางสาวมณฑา พึ่งสุข
ตำแหน่ง คศ.3
นายภาสกร ทองสุนทร
ตำแหน่ง คศ.2
นางสาวนิชภา นาคสมบูรณ์
ตำแหน่ง คศ.2
นางสาวมลรวี ทิพยรัตน์
ตำแหน่ง คศ.1
นางสาวภาวินี สุริยพัฒนพงศ์
ตำแหน่ง คศ.1ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหราบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 อีเมล์ suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330–1986–76
แฟกซ์ : 02-330–1058
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.