นายศกัดิ์กรินทร์ อินทร์สูงเนิน
หัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง คศ.2
นางณัฐชยา มีโสภะ
ตำแหน่ง คศ.3
นางวรรณี เรืองแจ้ง
ตำแหน่ง คศ.2
นายผดุง แก้วประดิษฐ์
ตำแหน่ง คศ.3
นางสาวอรุณรัตน์ รินโพธิ์สาร
ตำแหน่ง คศ.2
นางจุฬาลักษณ์ จักหงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง คศ.2
นายจุติรัตน์ กองโภค
ตำแหน่ง คศ.2
นางสาวทิพวัลย์ บังษร
ตำแหน่ง คศ.2
นางสาววาสิณี ศิริโสดา
ตำแหน่ง คศ.1
นางสาวสบัณฑิตา พูลพิพัฒน์
ตำแหน่ง คศ.1
นายธพลศจกรณ์ พิมพิชัยธกุล
ตำแหน่ง คศ.1
นางสาวสิริรักษ์ ยิ้มละมัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวเพชรดา บรรจบราช
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายพัทธนันท์ ทรรศนียพงษ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
นางสาวฉัตตราตรีย์ จิรายุวัฒนา
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
นายมนัสพันธ์ พยัฆเรือง
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
นายธีระศกัดิ์ สุวรรณอินทรีย์
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
Mr.MARNIL ABATAYO ARANAS
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
Mr.NGOH CRISPO EKALE
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
MR.GEORGE BELLY M.GORDON
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
MR.MARIEL LOUIE G.DOTE
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
MR.EARL JUDE J.TANO
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
YAMI S.TOLENTINO
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
RUBY JANE T.PRIAS
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
MARY JOSEPINE C.BALSARZS
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
MR.REDENTOR F.CAYANONG
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
ALPHA W.AP-PAY
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
JULIE S.BATAC
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
MR.RENZ G.RAMOS
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
MA ELAINE A.SABADO
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
EXSAVIOUR HILLTON JOSEPH
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
MR.JOHN DAVID ADCOCK
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
MR.JOHANNES DIRK CARSTENS
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
RACHELLE INTARAPRASERT
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
RAMIL P.ESGUERRA
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
DINO MISENTI
ตำแหน่ง ครูพิเศษติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.