นางสาวสิริกานต์ ฉิมพาลี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง คศ.2
นางวนิดา จันทร์กระจ่าง
ตำแหน่ง คศ.3
นางจันทวรรณ ธนาวุฒิ
ตำแหน่ง คศ.3
นางโสภา สุทธิกาศนีย์
ตำแหน่ง คศ.1
นายเชิดพันธุ์ มั่นพลับ
ตำแหน่ง คศ.2
นางสาวจิตปรานี สาระคำ
ตำแหน่ง คศ.1
นางสาวสิริกัญญา แก้วสุกแท้
ตำแหน่ง คศ.1
นายสุทธิพร อิ่มพงษ์
ตำแหน่ง คศ.1
นายฉัตรชัย ประชัน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวสุทธิภรณ์ ชินทะเล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายธนพล ฉายงาม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวเจนจิรา บุญร่วม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวนันทิยา ประวันจะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฐชยา สิงห์งาม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวณัชชาปาณ สามะสูต
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.