นางนิตยา ปรีชาชีววัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นางบรรเจิด ชัยจิรารักษ์
ตำแหน่ง ครู
นางสาวอุไรวรรณ อุทธารนิช
ตำแหน่ง ครู
นางสาวสุภาภรณ์ เขียวหวาน
ตำแหน่ง ครู
นางอิสรีย์ ไตรสุธา
ตำแหน่ง ครู
นางสาวสุรัชนา มากเมือง
ตำแหน่ง ครู
นางสาวลักษ์ขนา บุญตา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายจักรกฤษณ์ ปัญญา
นางสาวมนัสนันท์ ชูจิตต์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวกานดา หอมยี่สุ่น
ตำแหน่ง พนักงานราชการนางสาวนันท์นภัส แช่มเงิน
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง คศ.2
นายนิพนธ์ ก้อนทองตำแหน่ง
ตำแหน่ง ครู
นางสาวสุดารัตน์ เป็นมงคล
ตำแหน่ง ครู
นางสาวลัดดาวัลย์ ไตรมณี
ตำแหน่ง ครู
นายมารุต จันญะฉาย
ตำแหน่ง ครู
นายอมฤทธิ์ เกตจุนัทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาววรันธร มีบำรุง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวเรืองระวี สินธนาวิวัฒน์
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
นางสาวซารียาล ชิตชลธาร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.