นายชยกฤต ขำเถื่อน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตำแหน่ง คศ.2
นางมณฑา พึ่งสุข
ตำแหน่ง ครู
นางมะลิ บุตรคำโชติ
ตำแหน่ง ครู
นายภาสกร ทองสุนทร
ตำแหน่ง ครู
นางสาวนิชภา นาคสมบูรณ์
ตำแหน่ง ครู
นางสาวมลรวี ทิพยรัตน์
ตำแหน่ง ครู
นางสาวภาวินี สุริยพัฒนพงศ์
ตำแหน่ง ครูติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.