นายวีรกิตติ์ ชัยวินิต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครูชำนาญการ
นางพรวิภา ทองสุนทร
ตำแหน่ง ครู
นางนันทิภาคย์ ยิ่งธนสารสมบัติ
ตำแหน่ง ครู
นางสาวนันทวรรณ บัวน่วม
ตำแหน่ง ครู
นางกาญจนานฤดา จิตต์เจริญ
ตำแหน่ง ครู
นางนารีรัตน์ ชัยวาริน
ตำแหน่ง ครู
นางสาววาสนา โกมลวานิช
ตำแหน่ง ครู
นางสาวนวลนภา เขมากุล
ตำแหน่ง ครู
นางสาววิไลวรรณ หม้อจาบ
ตำแหน่ง ครู
นางเปรมกมล ทัพเทพเทวินทร์
ตำแหน่ง ครู
นายวัชรพงษ์ ชฎารัตน์
ตำแหน่ง ครู
นายจักษ์กฤษ เดชดาษ
ตำแหน่ง ครู
นางสาวกาญจนา โชควิเชียร
ตำแหน่ง ครู
นางสาวเพ็ญนิภา สุนทรศิริมั่นคง
ตำแหน่ง ครู
นางสาววันทนี เจริญสุข
ตำแหน่ง ครู
นางสาวจารุวรรณ จันทร์นวล
ตำแหน่ง ครู
นางสาวจันทิวา หิดกำปัง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวเกวลิน ไชยจันดี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสำเนียง คัมภีระ
ตำแหน่ง ครูพิเศษติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.