นางณัฐชยา มีโสภะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางวรรณี เรืองแจ้ง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นายผดุง แก้วประดิษฐ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรุณรัตน์ รินโพธิ์สาร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นางจุฬาลักษณ์ จักหงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นายจุติรัตน์ กองโภค
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นางสาวทิพวัลย์ บังษร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นางสาววาสิณี ศิริโสดา
ตำแหน่ง ครู
นางสาวสบัณฑิตา พูลพิพัฒน์
ตำแหน่ง ครู
นายธพลศจกรณ์ พิมพิชัยธกุล
ตำแหน่ง ครู
นางสาวสิริรักษ์ ยิ้มละมัย
ตำแหน่ง ครู
นางสาวเพชรดา บรรจบราช
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวเกตุวดี ธิยศ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาววรางคณา ดวงกลาง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวปัณณพร เลิศสุรวัฒน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวนุชจิรา เมฆทันต์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายสิริพล วงศ์สุบรรณ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวสรัญรัชญ์ จิระสถิตย์ภาวร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวลลิตภัทร คำพานุช
Mr.MARNIL ABATAYO ARANAS
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
Mr.NGOH CRISPO EKALE
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
MR.GEORGE BELLY M.GORDON
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
MR.EARL JUDE J.TANO
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
MARY JOSEPINE C.BALSARZS
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
YAMI S.TOLENTINO
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
MR.REDENTOR F.CAYANONG
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
ALPHA W.AP-PAY
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
JULIE S.BATAC
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
MR.RENZ G.RAMOS
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
MA ELAINE A.SABADO
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
EXSAVIOUR HILLTON JOSEPH
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
MR.JOHN DAVID ADCOCK
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
MR.JOHANNES DIRK CARSTENS
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
RACHELLE INTARAPRASERT
ตำแหน่ง ครูพิเศษติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.