นางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง คศ.1
นายณรงค์ ปัญญา
ตำแหน่ง ครู
นางบัวผัน รัตนประสาท
ตำแหน่ง ครู
นายไพโรจน์ แก้วมา
ตำแหน่ง ครู
นางบุษรา เจตบุตร
ตำแหน่ง ครู
นางแสงจันทร์ ปัญญา
ตำแหน่ง ครู
นางสุพรรณี บึงลอย
ตำแหน่ง ครู
นางสาววิรงรอง กลิ่นคล้าย
ตำแหน่ง ครู
นายนรา เขียวละลิ้ม
ตำแหน่ง ครู
นางสาวสมพงษ์ จันทร์มา
ตำแหน่ง ครู
นายนนทวัชร์ นนทศิลา
ตำแหน่ง ครู
นางสาวพลอย ปานใจนาม
ตำแหน่ง ครู
นางสาวอุไรลักษณ์ บุญรัตน์
ตำแหน่ง ครู
นางสาวนุชนาฎ ทองธรรมชาติ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวกนกพร บุญช่วย
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
นายปัญญา แช่มช้อย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวเนติมา จิ๋วประดิษฐกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.