นางสาวสิริกานต์ ฉิมพาลี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง คศ.2
นางวนิดา จันทร์กระจ่าง
ตำแหน่ง คศ.3
นางจันทวรรณ ธนาวุฒิ
ตำแหน่ง คศ.3
นายโสภา สุทธิกาศนีย์
ตำแหน่ง คศ.1
นางโสภา สุทธิกาศนีย์
ตำแหน่ง คศ.2
นางสาวจิตปรานี สาระคำ
คศ.1
นางสาวสิริกัญญา แก้วสุกแท้
คศ.1
นายสุทธิพร อิ่มพงษ์
คศ.1
นายฉัตรชัย ประชัน
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุทธิภรณ์ ชินทะเล
ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย
นางสาวเจนจิรา บุญร่วม
ครูผู้ช่วย
นางสาวนันทิยา ประวันจะ
ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย
นางสาวณัชชาปาณ สามะสูต
ครูผู้ช่วยติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.