นางสาวสิริกานต์ ฉิมพาลี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
นางวนิดา จันทร์กระจ่าง
ตำแหน่ง ครู
นางจันทวรรณ ธนาวุฒิ
ตำแหน่ง ครู
นางยุพดี จันทนะลิขิต
ตำแหน่ง ครู
นายเชิดพันธุ์ มั่นพลับ
ตำแหน่ง ครู
นางโสภา สุทธิกาศนีย์
ตำแหน่ง ครู
นางสาวนันทิยา ประวันจะ
ตำแหน่ง ครู
นางสาวจิตปรานี สาระคำ
ตำแหน่ง ครู
นางสาวสิริกัญญา แก้วสุกแท้
ตำแหน่ง ครู
นายสุทธิพร อิ่มพงษ์
ตำแหน่ง ครู
นายฉัตรชัย ประชัน
ตำแหน่ง ครู
นายธนพล ฉายงาม
ตำแหน่ง ครู
นางสาวเจนจิรา บุญร่วม
ตำแหน่ง ครู
นางสาวสุทธิภรณ์ ชินทะเล
ตำแหน่ง ครู
นางสาวณัฐชยา สิงห์งาม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวณัชชาปาน สามะสูต
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวอิสญาภรณ์ จังกินา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวอนุสรา คำหลง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.