นางสาววาสนา มิ่งขวัญ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ
นางสาวปิ่นประภา คงทน
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
นางพฤกษชาติ ธนาคุณ
เจ้าหน้าที่บุคคล
นางสาววิริยา แสวงหา
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางสาวมาลี บัวขาวสุทธิกุล
เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ
นายทวีทรัพย์ เมืองมีทรัพย์
เจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียน
นางสาวนุชจรี ภูนุช
เจ้าหน้างานวัดผล
นางสาวมิทธิรา ตะวงนา
เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน
นางอมรรัตน์ เหมทานนท์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวรกัญศิคพัทธ์ ศรีภูศิณกุล
เจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.