นางสาวณัฐยาน์ ดุมแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูชำนาญการ
นางพรทิพย์ มธุรพจน์
ตำแหน่ง ครู
นางพฤกษา รื่นเริง
ตำแหน่ง ครู
นางภัสราวดี ทองเจริญ
ตำแหน่ง ครู
นางกันหา ภูนุช
ตำแหน่ง ครู
นางเมตตา สิงห์งาม
ตำแหน่ง ครู
นายสุริยา แสนสุขไสย
ตำแหน่ง ครู
นางสาวรัชดาภรณ์ เทพอุบล
ตำแหน่ง ครู
นายอภิชิต สุธาวา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวถนอมทรัพย์ อุปรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวกุสุมา ศรีสุข
ตำแหน่ง ครูพิเศษติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.