นางสาวณัฐยาน์ ดุมแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตำแหน่ง คศ.2
นางพรทิพย์ มธุรพจน์
ตำแหน่ง คศ.2
นางพฤกษา รื่นเริง
ตำแหน่ง คศ.3
นางภัสราวดี ทองเจริญ
ตำแหน่ง คศ.3
นางกันหา ภูนุช
ตำแหน่ง คศ.3
นายสุริยา แสนสุขไสย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวรัชดาภรณ์ เทพอุบล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายอภิชิต สุธาวา
ครูผู้ช่วย
นางสาวถนอมทรัพย์ อุปรี
ครูผู้ช่วย
นายอภิศิษถ์ นาคมุสิก
ครูพิเศษ
นางสาวกุสุมา ศรีสุข
ครูพิเศษติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.