คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวรรณี เรืองแจ้ง
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางเมตตา สิงห์งาม
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางกันหา ภูนุช
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางภัสราวดี ทองเจริญ
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นางวนิดา จันทร์กระจ่าง
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน

นางสาวสุดารัตน์ เป็นมงคล
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล