กิจกรรมลูกเสือไทย ดำเนินมาได้ตราบปัจจุบันก็ด้วยเยาวชน ของชาติ ยึดมั่น และหวงแหน ที่จะตั้งใจรักษา และดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี และเกียรติยศของลูกเสือติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหราบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 อีเมล์ suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330–1986–76
แฟกซ์ : 02-330–1058
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.