ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งโรงเรียนปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 485
เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 619
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 24.63 KB 528
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 32.93 KB 617
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 22.79 KB 407
แบบสรุปกรอบชิ้นงานภาระงาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.01 KB 560
โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 44.47 KB 488
เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มบริหารงานบุคคล 438