ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
งานวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.06 KB 14351
เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 15895
คำสั่งโรงเรียนแก้ไขเพิ่มเติม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1021.58 KB 15912
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 24.63 KB 23389
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 32.93 KB 23373
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 22.79 KB 23379
แบบสรุปกรอบชิ้นงานภาระงาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.01 KB 23368
โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 44.47 KB 23377
เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มบริหารงานบุคคล 29719