พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)
1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
2) พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเป็นครูมืออาชีพ
3) พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4) พัฒนาชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
5) พัฒนาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรฐานการส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามนโยบายของรัฐ