โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2560
****************
รหัสเลขที่
สมัครวันที่ 30 มีนาคม 2560
เลขประจำตัวประชาชน (ผู้สมัคร)
ข้าพเจ้าชื่อ นาย / นางสาว :
นามสกุล :
ที่อยู่ (ตามสำเนาทะเบียนบ้าน) บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต :
จังหวัด :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อบิดา :
นามสกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อมารดา :
นามสกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
โรงเรียนเดิม :
จังหวัด :

ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2560 ตามแผนการเรียนดังนี้หลักฐานที่สมัคร


ลงชื่อผู้สมัคร

(.......................................................) ผู้สมัคร

คำรับรอง
ข้าพเจ้าชื่อ นาย / นาง / นางสาว :
เกี่ยวข้องเป็น : ของผู้สมัครขอรับรองว่า
ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ (ผู้รับรองต้องเป็นผู้ปกครอง อุปการะ / ผูดูแล)

ลงชื่อผู้รับรอง

(.......................................................) ผู้รับรอง

สำหรับเจ้าหน้าที่
ลงชื่อผู้ตรวจหลักฐาน :
ลงชื่อผู้ลงทะเบียน :
เลขประจำตัวเลขที่นั่งสอบ :
บัตรประจำตัวผู้สมัครเข้าเรียนศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

..................................
ลงชื่อผู้สมัคร
ชื่อ นาย / นางสาว :
นามสกุล :
เลขประจำตัวเลขที่นั่งสอบ :
ลงชื่อ
(กรรมการผู้ออกเลขประจำตัวเลขที่นั่งสอบ)
วันที่.......เดือน มีนาคม พ.ศ 2560
........................................................................................................................................


บัตรประจำตัวผู้สมัครเข้าเรียนศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

..................................
ลงชื่อผู้สมัคร
ชื่อ นาย / นางสาว :
นามสกุล :
เลขประจำตัวเลขที่นั่งสอบ :
ลงชื่อ
(กรรมการผู้ออกเลขประจำตัวเลขที่นั่งสอบ)
วันที่.......เดือน มีนาคม พ.ศ 2560
**หมายเหตุ**
ให้นำส่วนนี้มาทุกครั้งที่มาติดต่อกับโรงเรียน นำดินสอ 2B และยางลบมาในวันสอบด้วยติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหราบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 อีเมล์ suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330–1986–76
แฟกซ์ : 02-330–1058
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.