โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2562
****************
สมัครวันที่
เลขประจำตัวประชาชน
ข้าพเจ้าชื่อ ด.ช / ด.ญ :
นามสกุล :
ที่อยู่ (ตามสำเนาทะเบียนบ้าน) บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต :
จังหวัด :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อบิดา :
นามสกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อมารดา :
นามสกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
โรงเรียนเดิม :
จังหวัด :
ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562 ตามแผนการเรียนดังนี้


หลักฐานที่สมัคร


ลงชื่อผู้สมัคร

(.......................................................) ผู้สมัคร

คำรับรอง
ข้าพเจ้าชื่อ นาย / นาง / นางสาว :
เกี่ยวข้องเป็น :
ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ (ผู้รับรองต้องเป็นผู้ปกครอง อุปการะ / ผูดูแล)

ลงชื่อผู้รับรอง

(.......................................................) ผู้รับรอง

**หมายเหตุ**
ให้นำส่วนนี้มาทุกครั้งที่มาติดต่อกับโรงเรียน นำดินสอ 2B และยางลบมาในวันสอบด้วย
ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.