โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2562
****************
สมัครวันที่
เลขประจำตัวประชาชน
ชื่อ :
นามสกุล :
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ชื่อบิดา
นามสกุล
อาชีพ
ชื่อมารดา
นามสกุล
อาชีพ
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

ผลการเรียน คะแนนเฉลี่ย
  คะแนนเฉลี่ยรสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หลักฐานที่สมัคร

ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร
ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.