โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2560
****************
รหัสเลขที่
สมัครวันที่
เลขประจำตัวประชาชน
ชื่อ :
นามสกุล :
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ชื่อบิดา
นามสกุล
อาชีพ
ชื่อมารดา
นามสกุล
อาชีพ
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

ผลการเรียน คะแนนเฉลี่ย
  คะแนนเฉลี่ยรสมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หลักฐานที่สมัคร

ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร

(.............................................................................................................................)


บัตรประจำตัวผู้สอบเจ้าศึกษาต่อชั้น ม.1
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ประจำปรการศึกษา 2560
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สำหรับโรงเรียน


........................................
ลงลายมือชื่อผู้สมัคร
บัตรประจำตัวผู้สอบเจ้าศึกษาต่อชั้น ม.1
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ประจำปรการศึกษา 2560
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สำหรับผู้สมัคร


........................................
ลงลายมือชื่อผู้สมัคร
ชื่อ ด.ช / ด.ญ :
ชื่อ ด.ช / ด.ญ :
นามสกุล :
นามสกุล :
เลขประจำตัวผู้สมัคร :
เลขประจำตัวผู้สมัคร :
ลงชื่อ
(กรรมการผู้รับสมัคร)
ลงชื่อ
(กรรมการผู้รับสมัคร)
**หมายเหตุ**
ให้นำส่วนนี้มาทุกครั้งที่มาติดต่อกับโรงเรียน นำดินสอ 2B และยางลบมาในวันสอบด้วยติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหราบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 อีเมล์ suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330–1986–76
แฟกซ์ : 02-330–1058
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.