โครงสร้างการบริหารงาน งานบริหารทั่วไป
นายบรรหาร เอี่ยมสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวศุภกร สวนสมุทร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
นางนิตยา ปรีชาชีววัฒน์
ครู
นางสาวนวลนภา เขมากุล
ครู

 
ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.