โครงสร้างการบริหารงาน งานปกครองและกิจการนักเรียน
นายบรรหาร เอี่ยมสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวศุภกร สวนสมุทร
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
นายประดิษฐ ทิพย์สมบัติบุญ
ครู
นางภัสราวดี ทองเจริญ
ครู

 


ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.