โครงสร้างการบริหารงาน งานบริหารทั่วไป
นางสาววาสนา มิ่งขวัญ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ
นางสาวปิ่นประภา คงทน
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
นางพฤกษชาติ ธนาคุณ
เจ้าหน้าที่บุคคล
นางสาววิริยา แสวงหา
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

Error Query [SELECT * FROM data_show1 where id_re = ]